Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   голова правлiння       Луцик В.А. (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)     М.П.   21.04.2017 (дата)   Особлива інформація (інформація…

Details

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   голова правлiння       Луцик В.А. (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)     М.П.   21.04.2017 (дата)   Особлива інформація (інформація…

Details

Повідомлення про інформацію

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   голова правлiння Луцик В.А. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 21.04.2017 (дата)   Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з…

Details