ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Західна промислова група»

Місцезнаходження товариства: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 55

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Західна промислова група» (надалі Товариство) повідомляє Вас, що 27 квітня 2021 року о 11.00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 55 (кабінет голови правління) .

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах  відбуватиметься за місцем проведення зборів, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,  складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних  зборів акціонерів, тобто, на 24 годину 21 квітня 2021 року.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.00. Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.45.

Питання проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Запропоновані проекти рішень
1. Обрання Лічильної комісії

 

 

 

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Рудь С.С., член лічильної комісії – Яблоньска О.С..

 

Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з моменту її обрання та  до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Обрати:

 

Головою Загальних зборів Товариства – Рудя С.Я.

Секретарем Загальних зборів Товариства – Яблоньску О.С

3. Затвердження регламенту проведення Зборів та порядку голосування на Зборах акціонерів Товариства. Затвердити регламент проведення Зборів акціонерів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 7 хвилин,  час для обговорення та відповідей на питання – до 3 хвилин. Затвердити порядок голосування на Зборах: голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями для голосування за принципом «одна акція – один голос».
4. Розгляд звіту виконавчого органу за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу виконавчого органу  визнати задовільною, звіт Правління за 2020 рік узяти до відома та затвердити його без зауважень та додаткових заходів.
5. Звіт Ревізора за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Ревізора  визнати задовільною, звіт Ревізора за 2020 рік узяти до відома та затвердити його без зауважень та додаткових заходів.
6. Затвердження річного звіту по результатам фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Затвердити річний звіт по результатам фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
7. Затвердження регулярної інформації емітента цінних паперів за 2020 рік. Затвердити регулярну інформацію емітента цінних паперів за 2020 рік, що розкривається на фондовому ринку.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, отриманого в 2020 році. Затвердити порядок розподілу прибутку  Товариства, отриманого в 2020 році, наступним чином: на розвиток товариства- 50%,   на виплату дивідендів- 50%.
9. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяльності за 2020 рік. Затвердити розмір річних дивідендів за 2020 рік у сумі 4037500грн.;

 

— затвердити дату складання перелiку осiб, що мають право на отримання дивiдендiв:  18.06. 2021 року

— затвердити розмiр виплати дивiдендiв на 1 (одну) просту акцiю у розмiрi – 15528,85грн.;

— затвердити строк виплати дивiдендiв: до 20.09.2021року;

— виплата дивiдендiв акцiонерам, що мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства здiйснюється виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi України

—  встановити спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам, а саме направлення вiдповiдних сум коштiв шляхом переказу цих коштiв Товариством на банкiвськi рахунки, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. У разi вiдсутностi iнформацiї про такi рахунки перерахунок здiйснити шляхом поштових переказiв на адреси акцiонерiв..

— Затвердити порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів. Прийняти рішення про попереднє надання згоди голові правління товариства на вчинення значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово – господарською діяльністю Товариства,  з сукупною граничною вартістю 110 000 тис.грн ., протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Вартість активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік становить 55991 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності у відсотках: 196%.
11.   Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів правління Товариства. Припинити повноваження Голови та членів правління Товариства у наступному  складі: Луцик Вiктор Арсентiйович – Голова правління; Рудь Сергiй Якович – член правління;Яблоньска Олена Сергiївна – член правління.
12. Обрання Голови та членів правління Товариства Обрати Голову та членів правління в наступному складі: Луцик Вiктор Арсентiйович – Голова правління; Рудь Сергiй Сергійович – член правління; Яблоньска Олена Сергiївна – член правління

 

Встановити строк повноважень голови та членів правління – три роки.

13. Затвердження умов контракту (договору), що укладатимуться з Головою та членами правління, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту (договору) з Головою та членами правління товариства. Затвердити умови контракту (договору) з Головою правління, встановити розмір винагороди згідно штатного розпису та уповноважити Голову зборів Товариства підписати такий контракт(договір) від імені Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора. Припинити повноваження Ревізора — Рудя Сергiя Сергiйовича. Замiсть звiльненої особи нiкого не обирати на посаду.
 15. Затвердження аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та минулого  року  та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою). Затвердити аудитором (аудиторською фірмою) ПП  Аудиторська фірма «АФК-Аудит», що проводитиме аудиторську перевірку за результатами поточного та минулого  року. Затвердження умов договору з аудитором (аудиторською фірмою).

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» — http://zpg.in.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів в робочі дні з 10.00 год. до 16.30 год. (в п’ятницю до 16.00), обідня перерва з 13.00 до 14.00, за адресою:  45400, Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 55 (кабінет голови правління), а в день проведення загальних зборів  — також у місці їх проведення.  Необхідну інформацію можна одержати за тел. : (03344) 40400. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Луцик Віктор Арсентійович.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

— до початку загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та  порядку денного загальних зборів до дати проведення зборів;

— кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням  Товариства із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

— акціонери мають право у встановлений законодавством строк оскаржувати до суду  рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Для участі у зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Представником акціонера на зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах Товариства. У разі, якщо для участі в зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

На дату складання переліку осіб (станом на 19 березня 2021 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства  загальна кількість акцій – 260 шт., голосуючих – 260 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2020 рік (тис. грн.)

Найменування показника Періоди
  2019 2020
Усього активів 48545 55991
Основні засоби 14007 14664
Запаси 23891 30375
Сумарна дебіторська заборгованість 5515 7007
Грошові кошти та їх еквіваленти 2279 4
Нерозподілений прибуток 29506 33931
Власний капітал 29766 34191
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 260 260
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 2945 3313
Поточні зобов’язання і забезпечення 15834 18487
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 4852 8074
Середньорічна кількість акцій (шт.) 260 260
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  (грн) 18661,53 31057,69

Правління Товариства

Луцик Вiктор Арсентійович

О сайте
Оставить комментарий

Ваш email адрес не публикуется. Обязательные для заполнения поля помечены *

Вы можете использовать следующие HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

очиститьОтправить