ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

Приватне акціонерне товариство «Західна промислова група»

Місцезнаходження товариства:

Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Островського, 64

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Західна промислова група» (надалі Товариство) повідомляє Вас, що 28 квітня 2020 року о 11.00 годині відбудуться загальні збори акціонерів Товариства за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 55 (кабінет голови правління) .

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто, на 24 годину 22 квітня 2020 року.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.00. Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.45.

Питання проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Запропоновані проекти рішень
1 2
1. Обрання Лічильної комісії

 

 

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Рудь С.С., член лічильної комісії – Яблоньска О.С..

Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Обрати:

Головою Загальних зборів Товариства – Рудя С.Я.

Секретарем Загальних зборів Товариства – Яблоньску О.С

3. Затвердження регламенту проведення Зборів та порядку голосування на Зборах акціонерів Товариства. Затвердити регламент проведення Зборів акціонерів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 7 хвилин,  час для обговорення та відповідей на питання – до 3 хвилин. Затвердити порядок голосування на Зборах: голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями для голосування за принципом «одна акція – один голос».

Встановити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:  кожний бюлетень для голосування засвідчується шляхом накладення печатки Товариства та підпису   Голови правління Товариства

4. Розгляд звіту виконавчого органу за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду Затвердити звіт Правління Товариства  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
5. Звіт Ревізора за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту» Затвердити звіт ревізора за 2019 рік.
6. Затвердження річного звіту по результатам фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік» Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік. Затвердити річний звіт по результатам фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.  Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2020 рік.
7. Затвердження регулярної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік. Затвердити регулярну інформацію емітента цінних паперів за 2019 рік, що розкривається на фондовому ринку.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, отриманого в 2019 році. Затвердити порядок розподілу прибутку  Товариства, отриманого в 2019 році, наступним чином: на розвиток товариства- 25%,   на виплату дивідендів- 75%.

 

9. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяльності за 2019 рік. — Затвердити розмір річних дивідендів за 2019 рік у сумі 3639000грн.;

— затвердити дату складання перелiку осiб, що мають право на отримання дивiдендiв:  18.06. 2020 року

— затвердити розмiр виплати дивiдендiв на 1 (одну) просту акцiю у розмiрi – 13996,15грн.;

— затвердити строк виплати дивiдендiв: до 20.09.2020року;

— виплата дивiдендiв акцiонерам, що мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства здiйснюється виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi України

—  встановити спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам, а саме направлення вiдповiдних сум коштiв шляхом переказу цих коштiв Товариством на банкiвськi рахунки, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. У разi вiдсутностi iнформацiї про такi рахунки перерахунок здiйснити шляхом поштових переказiв на адреси акцiонерiв..

— Затвердити порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів. Прийняти рішення про попереднє надання згоди голові правління товариства на вчинення значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово – господарською діяльністю Товариства,  з сукупною граничною вартістю 100 000 тис.грн ., протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Вартість активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік становить 48545 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності у відсотках: 206%.
11. Зміна місцезнаходження юридичної особи та зміна інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою (телефон та електронна адреса).

Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи  та  інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про зміну місцезнаходження товариства та зміну телефону та електронної адреси. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відповідних  змін.

Зміна адреси місцезнаходження юридичної особи з адреси: 45400, Волинська область, місто Нововолинськ, вулиця Островського, будинок 64 на адресу: 45400, Волинська область, місто Нововолинськ, вулиця Шахтарська, будинок 55.

Зміна телефону та електронної адреси: з телефон 80334444635, електронна адреса zpg@nv.lt.ukrtel.net на телефон 0334440400, електронна адреса info@zpg.in.ua

З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи  та  інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою, а саме:

зазначити (включити) наступну інформацію:

місцезнаходження: 45400, Волинська область, місто Нововолинськ, вулиця Шахтарська, будинок 55;

телефон:0334440400

адреса електронної пошти: info@zpg.in.ua

Уповноважити Голову правління Товариства вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 12. Затвердження аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та минулого  року  та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою). Затвердити аудитором (аудиторською фірмою) ПП «Аудит-ФАГ», що проводитиме аудиторську перевірку за результатами поточного та минулого  року. Затвердження умов договору з аудитором (аудиторською фірмою).

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» — http://zpg.in.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів в робочі дні з 10.00 год. до 16.30 год. (в п’ятницю до 16.00), обідня перерва з 13.00 до 14.00, за адресою:  Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 55 (кабінет голови правління), а в день проведення загальних зборів  — також у місці їх проведення.  Необхідну інформацію можна одержати за тел. : (03344) 40400. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Луцик Віктор Арсентійович.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

— ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

— до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

— кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

— у разі внесення змін до проекту денного загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів отримати повідомлення про зміни у порядку денному, а також проекти рішень;

— оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

— документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

— довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

На дату складання переліку осіб (станом на 18 березня 2020 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства  загальна кількість акцій – 260 шт., голосуючих – 260 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2019 рік (тис. грн.)

Найменування показника Періоди
  2018 2019
Усього активів 38242 48545
Основні засоби 13549 14007
Запаси 17021 23891
Сумарна дебіторська заборгованість 4450 5515
Грошові кошти та їх еквіваленти 704 2279
Нерозподілений прибуток 27889 29506
Власний капітал 28149 29766
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 260 260
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1006 2945
Поточні зобов’язання і забезпечення 9087 15834
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 5135 4852
Середньорічна кількість акцій (шт.) 260 260
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  (грн) 19750 18661,53

Правління Товариства

Луцик Вiктор Арсентійович

О сайте
Оставить комментарий

Ваш email адрес не публикуется. Обязательные для заполнения поля помечены *

Вы можете использовать следующие HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

очиститьОтправить