Титульний аркуш

 

17.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі — Положення).

 

Голова правлiння       Луцик В.А.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

 

 1. Загальні відомості

 

 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАХIДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА»
 2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32831296
 4. Місцезнаходження: 45400, Україна, Волинська обл., — р-н, Нововолинськ, Островського, 64
 5. Міжміський код, телефон та факс: 03344 40 400, 03344 40400
 6. Адреса електронної пошти: info@zpg.in.ua
 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 17.04.2019, Протокол №б/н
 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України», 21676262, 804, DR/00001/APA

 

 1. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://zpg.in.ua 17.04.2019
  (адреса сторінки) (дата)

 

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента  
7. Судові справи емітента  
8. Штрафні санкції емітента  
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X
1) інформація про органи управління X
2) інформація про посадових осіб емітента X
— інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
— інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
— інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення  
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) X
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
2) інформація про розвиток емітента X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента X
— завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування X
— інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків X
4) звіт про корпоративне управління X
— власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
— кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
— інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги X
— інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
— інформація про наглядову раду X
— інформація про виконавчий орган X
— опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент X
— перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X
— інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента X
— порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
— повноваження посадових осіб емітента X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників) X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру X
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
26. Інформація вчинення значних правочинів  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
45. Правила ФОН  
46. Примітки:

У вiдповiдностi до вимог Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №2826:- «Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi», — «Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря»;- «Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення», — «Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй», -«Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй»Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв», » Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва)» — «Iнформацiя вчинення значних правочинiв.», » Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть», -«Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть», -«Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)» — не розкрита, оскiльки Емiтент є приватним акцiонерним товариством.

 

В складi рiчної iнформацiї Емiтента цiнних паперiв вiдсутнi:

 

— Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб — так як Емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб.

 

— Iнформацiя про рейтингове агентство — так як Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку.

 

-Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента — так як у Емiтента вiдсутнi фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли.

 

— Судовi справи  — так як у емiтента вiдсутнi судовi справи

 

— Штрафнi санкцiї емiтента- так як до товариства не застосовувались санкцiї

 

— Iнформацiя про облiгацiї емiтента — так як Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало. — Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом — так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. — Iнформацiя про похiднi цiннi папери — так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

 

— Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом. — так як у звiтному роцi придбання власних акцiй емiтентом не здiйснювалось.

 

-Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв — так як будь-якi обмеження вiдсутнi.

 

— Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї — так як Емiтент не здiйснює дiяльнiсть, що характеризується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi

 

— Iнформацiя про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента — так, як у Емiтента вiдсутня iнформацiя про наявнiсть корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) Емiтента.

 

-Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом — так, як Емiтент не володiє iнформацiєю про наявнiсть будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.

 

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття — так як Емiтент випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснював.

 

— Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття — в зв’язку з їх вiдсутнiстю у Емiтента.

 

-Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв — так як Емiтент iпотечнi сертифiкати не випускав. — Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН — так як Емiтент сертифiкати ФОН не випускав.

 

— Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, так як у власностi працiвникiв емiтента цiннi папери (крiм акцiй), вiдсутнi.

 

 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

 1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАХIДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА»

 1. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А 01 №6762

 1. Дата проведення державної реєстрації

27.01.2004

 1. Територія (область)

Волинська обл.

 1. Статутний капітал (грн)

260000

 1. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

 1. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

 1. Середня кількість працівників (осіб)

188

 1. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

20.30 —  Виробництво фарб, лакiв i подiбної продукцiї, друкарської фарби та мастик

22.22 — Виробництво тари з пластмас

32.40 — Виробництво iгор та iграшок

 1. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ВОЛИНСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

2) МФО банку

303440

3) Поточний рахунок

26001054300124

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

5) МФО банку

 

6) Поточний рахунок

 

 

 1. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбулось

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) — 188. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) — 77. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) — 0. Фонд оплати працi — всього (тис. грн.) — 18018 Розмiр оплати працi у звiтному 2018 роцi проти аналогiчного перiоду 2017 року збiльшився на 6010 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в матерiальному заохоченi працiвникiв, тобто своєчаснiй виплатi заробiтної плати, соцiальних виплат та компенсацiй працiвникам, покращеннi умов та ефективностi працi.

 

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання,  зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

Емiтент не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями,пiдприємствами,установами, тому вiдсутня iнформацiя щодо їх дiяльностi.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї протягом звiтного перiоду емiтент не отримував.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2018 року в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 31.12.2018 р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2018 рiк своєчасно складена та подана до вiдповiдних державних органiв управлiння у повному обсязi. В цiлому методологiя та органiзацiя бухгалтерського облiку у Товариствi вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством облiкової полiтики на 2018 р. Бухгалтерський облiк на Товариствi протягом 2018 року вiвся в цiлому у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-XIV вiд 16.07.99 року, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та Iнструкцiї «Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй», затвердженої Наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 № 291 та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї облiку. Порушень облiку не виявлено.

 

Одиницею облiку основних засобiв на пiдприємствi є об’єкт основних засобiв, що вiдповiдає критерiям визначеним вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби». Придбанi основнi засоби зараховувались на баланс за первiсною вартiстю. Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв ведеться по окремих групах в розрiзi окремих об’єктiв.

 

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, погодженим з персоналом пiдприємства наступним чином:

 

Класи основних засобiв

 

Будiвлi та споруди 20-50 рокiв

 

Машини та устаткування 10-15 рокiв

 

Транспортнi засоби 5-15 рокiв

 

Iнструмент, прилади та iнвентар 5-10 рокiв

 

Об’єктом амортизацiї являються усi основнi засоби (крiм вартостi землi i незавершених капiтальних iнвестицiй).

 

Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання кожного об’єкта основних засобiв. При визначеннi строку корисного використання Товариством враховується очiкуване використання об’єкта пiдприємством з урахуванням його потужностi та продуктивностi. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї не амортизуються.

 

Об’єктом амортизацiї являються усi основнi засоби (крiм вартостi землi i незавершених капiтальних iнвестицiй).

 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основнi види продукцiї в 2018 роцi.

 

—           фарби дитячi: акварельнi та гуашевi;

 

—           пластилiн для дитячого лiплення;

 

—           фарби художнi: акриловi, олiйнi

 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Суттєвих iнвестицiй не передбачається

 

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби емiтента розташованi за адресою Товариства. Обладнання використовується на 95 % . Емiтент не використовує об’єкти оренди та у звiтному 2018 роцi не вчиняв значних правочинiв зi своїми основними засобами. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення — вiдсутнi. Облiк основних засобiв, iнших необоротних активiв ведеться у вiдповiдностi до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби». Для цiлей оподаткування та в бухгалтерському облiку знос (амортизацiя) основних засобiв нараховується згiдно з вимогами ст. 144, 145, 146 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 № 2755-VI iз змiнами i доповненнями. Вартiсть основних засобiв на дату балансу ( 31.12.2018 р.) складає: — первiсна вартiсть — 18897 тис. грн.; — нарахований знос — 5348 тис. грн.; — залишкова (балансова) вартiсть — 13549 тис. грн. Станом на дату балансу ( 31.12.2018 р.) незавершенi капiтальнi iнвестицiї складають 6 тис. грн.. Разом необоротнi активи складають 13555 тис. грн. на дату балансу (на 31.12.2018 р.).

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Значною мiрою на дiяльнiсть емiтента впливають полiтична та загальноекономiчна ситуацiя в країнi; законодавчi ризики — ризики пов’язанi з можливими змiнами в законодавствi України, насамперед податкового та митного; валютнi ризики (основний фактор є валютний курс);

 

постiйне зростання цiн на енергоносiї та сировину. Цi фактори зумовлюють зростання собiвартостi продукцiї

 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Джерелами фiнансування дiяльностi Товариства  є:

 

— доходи, одержанi вiд реалiзацiї продукцiї, послуг, iнших видiв господарської дiяльностi;

 

— кредити банкiв та iнших кредиторiв;

 

— безоплатнi, благодiйнi або спонсорськi внески, пожертвування органiзацiй, пiдприємств;

 

— iншi джерела, не забороненi законодавством України.

 

 

 

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але не виконаних договорiв за звiтний перiод немає.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

В наступних роках Товариство планує здiйснювати заходи, направленi на розширення виробництва, реконструкцiю основних засобiв, полiпшення фiнансового стану, а саме — освоєння нових видiв робiт, залучення нових клiєнтiв, ремонт технiки i обладнання. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчання кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

З метою пiдвищення ефективностi господарської дiяльностi та змiцнення позицiї Емiтента на ринку, Емiтентом постiйно здiйснюється вивчення попиту та пропозицiй на ринку виробництва лакiв, фарб, пластилiну та iншої продукцiї.. Такi дослiдження проводяться в осоновному шляхом взаємних переговорiв та з використанням мережi Iнтернет.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Для покращення роботи товариства в 2019 роцi проведений змiстовний, досконалий i поглиблений аналiз роботи товариства за три роки. Товариство дотримується стандартiв дiлової поведiнки акцiонерiв та менеджерiв, а також забезпечує функцiонування системи монiторингу цих стандартiв, що дозволяє унеможливити отримання зазначеними особами додаткових доходiв за рахунок використання iнсайдерської iнформацiї, порушення обмежень щодо уникнення конфлiкту iнтересiв, та здiйснення iнших протиправних i неетичних дiй.

 

 

 1. Інформація про органи управління
Орган управління Структура Персональний склад
Виконавчий орган Голова правлiння

член правлiння

член правлiння

Луцик Вiктор Арсентiйович

Рудь Сергiй Якович

Яблоньска Олена Сергiївна

Ревiзор Ревiзор Рудь Сергiй Сергiйович

 

 1. Інформація про посадових осіб емітента
 2. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

голова правлiння

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Луцик Вiктор Арсентiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1955

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2018, обрано термiном на  три роки

9) Опис

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi-розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади.  Робота по сумiсництву iз зазначенням посади та мiсцезнаходження — вiдсутня. Непогашеної судимостi за крисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року на данiй посадi вiдбувались змiни,а саме Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 24.04.2018р посадову особу обрано на повторний термiн.Загальний стаж роботи 23 роки.Протягом останнiх п’ять рокiв обiймає посаду Голови правлiння ПрАТ «Захiдна промислова група».

 

1) Посада

головний бухгалтер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Щербакова Наталiя Вiкторiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1982

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.11.2005, обрано призначено на невизначений строк

9) Опис

Повноваження та обов»язки: Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням фiнансових ресурсiв. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов’язань, витрат фонду заробiтної плати, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi. Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi. Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства.

Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Робота по сумiсництву iз зазначенням посади та мiсцезнаходження — вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року на данiй посадi змiни не вiдбувались. Загальний стаж роботи 15 рокiв.Протягом останнiх п’ять рокiв обiймає посаду головного бухгалтера  ПрАТ «ЗГП».

 

 

 

1) Посада

член правлiння

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рудь Сергiй Якович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1956

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

27

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2018, обрано термiном на три роки

9) Опис

Посадовiй особi емiтента винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась.  Робота по сумiсництву iз зазначенням посади та мiсцезнаходження — вiдсутня. Непогашеної судимостi за крисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року на данiй посадi вiдбувались змiни,а саме Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 24.04.2018р посадову особу обрано на повторний термiн.

Загальний стаж роботи 27 рокiв. Протягом останнiх п’ять рокiв обiймає посаду члена правлiння ПрАТ»ЗГП»

 

1) Посада

член правлiння

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яблоньска Олена Сергiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1979

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

8

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2018, обрано термiном на три роки

9) Опис

Посадовiй особi емiтента винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась.  Робота по сумiсництву iз зазначенням посади та мiсцезнаходження — вiдсутня. Непогашеної судимостi за крисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року на данiй посадi вiдбувались змiни,а саме Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 24.04.2018р посадову особу обрано на повторний термiн.. Загальний стаж роботи 8 рокiв.Протягом останнiх п’ять рокiв обiймає посаду члена правлiння ПрАТ «ЗГП».

 

 

1) Посада

ревiзор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рудь Сергiй Сергiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1990

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

8

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2018, обрано термiном на три роки

9) Опис

Посадовiй особi емiтента винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась.  Робота по сумiсництву iз зазначенням посади та мiсцезнаходження — вiдсутня. Непогашеної судимостi за крисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року на данiй посадi вiдбувались змiни,а саме Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 24.04.2018р посадову особу обрано на повторний термiн. Загальний стаж роботи 8 рокiв.Протягом останнiх п’ять рокiв обiймає посаду ревiзора ПрАТ «ЗГП».

 

 

 

 1. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейо-вані іменні
1 2 3 4 5 6 7
голова правлiння Луцик Вiктор Арсентiйович   0 0 0 0
головний бухгалтер Щербакова Наталiя Вiкторiвна   0 0 0 0
член правлiння Рудь Сергiй Якович   130 50 130 0
член правлiння Яблоньска Олена Сергiївна   65 25 65 0
ревiзор Рудь Сергiй Сергiйович   65 25 65 0
Усього 260 100 260 0

 

 

 1. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
       
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Рудь Сергiй Якович 50
Рудь Сергiй Сергiйович 25
Яблоньска Олена Сергiївна 25
Усього 100

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов’язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства

 

 1. Інформація про розвиток емітента

Приватне акцiонерне товариство «Захiдна Промислова Група» (надалi Товариство) є правонаступником закритого акцiонерного товариства «Захiдна Промислова група», яке було засноване установчими зборами засновникiв i зареєстроване Виконавчим комiтетом Нововолинської мiської ради 27 сiчня 2004 року за реєстрацiйним номером 04051342Ю0030045.

 

 1. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Емiтнетом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов’язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй.

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: — iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов’язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов’язаних з дiяльнiстю пiдприємства; — оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; — визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.

 

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

 

 1. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Емiтентом не приймався власний Кодекс корпоративного управлiння.

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Емiтент не приймав рiшень про добровiльне застосовування Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iншого (iнших) кодексiв корпоративного управлiння.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Понад визначенi законодавством вимоги практика корпоративного управлiння Емiтентом не застосовується.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Власний Кодексу корпоративного управлiння емiтентом не розроблений та не затверджувався.

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2018
Кворум зборів 100
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.         Обрання Лiчильної комiсiї «.

 

2.         Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв.

 

3.         Затвердження регламенту проведення Зборiв та порядку голосування на Зборах акцiонерiв Товариства.

 

4.         Звiт Правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2017 рiк . Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

 

5.         Звiт Ревiзора за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

 

6.         Затвердження рiчного звiту по результатам дiяльностi Товариства за 2017 рiк.

 

7.         Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства, отриманого в 2017 роцi.

 

8.         Прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi за 2017 рiк.

 

9.         Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення особи уповноваженої на укладання (пiдписання) значних правочинiв.

 

10.       Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв правлiння Товариства.

 

11.       Обрання Голови та членiв правлiння Товариства». Затвердження умов контракту (договору), що укладатиметься з Головою правлiння, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контракту (договору) з Головою правлiння товариства.

 

12.       Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора.

 

13.       Обрання Ревiзора Товариства

 

Рiшення з питань порядку денного:

 

1. Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: Голова лiчильної комiсiї — Рудь С.С., член лiчильної комiсiї — Яблоньска О.С..

 

Встановити термiн дiї повноважень даної Лiчильної комiсiї — з моменту її обрання та до закiнчення загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

 

2. Обрати:

 

Головою Загальних зборiв Товариства — Рудя С.Я.

 

Секретарем Загальних зборiв Товариства — Яблоньску О.С

 

3. Затвердити регламент проведення Зборiв акцiонерiв: час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного — до 7 хвилин,  час для обговорення та вiдповiдей на питання — до 3 хвилин. Затвердити порядок голосування на Зборах: голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями для голосування за принципом «одна акцiя — один голос».

 

Встановити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування:  кожний бюлетень для голосування засвiдчується шляхом накладення печатки Товариства та пiдпису   Голови правлiння Товариства

 

4. Затвердити звiт Правлiння Товариства  про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.

 

5. Затвердити звiр ревiзора за 2017 рiк.

 

6. Затвердити рiчний звiт по результатам дiяльностi Товариства за 2017 рiк.

 

7. Затвердити порядок розподiлу прибутку  Товариства, отриманого в 2017 роцi, наступним чином: на розвиток товариства- 85%,   на виплату дивiдендiв- 15%.

 

8. — Затвердити розмiр рiчних дивiдендiв за 2017 рiк у сумi 729900 грн.;

 

— затвердити дату складання перелiку осiб, що мають право на отримання дивiдендiв:  18.06. 2018 року

 

— затвердити розмiр виплати дивiдендiв на 1 (одну) просту акцiю у розмiрi — 2807,31 грн.;

 

— затвердити строк виплати дивiдендiв: до 20.09.2018року;

 

— виплата дивiдендiв акцiонерам, що мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства здiйснюється виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi України

 

—  встановити спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам, а саме направлення вiдповiдних сум коштiв шляхом переказу цих коштiв Товариством на банкiвськi рахунки, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. У разi вiдсутностi iнформацiї про такi рахунки перерахунок здiйснити шляхом поштових переказiв на адреси акцiонерiв..

 

— Затвердити порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.

 

9. Прийняти рiшення про попереднє надання згоди головi правлiння товариства на вчинення значних правочинiв, характер яких пов’язаний з фiнансово — господарською дiяльнiстю Товариства,  з сукупною граничною вартiстю 60 000 тис.грн ., протягом одного року з дати прийняття такого рiшення. Вартiсть активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк становить 36760 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi у вiдсотках: 163%.

 

10. Припинити повноваження Голови та членiв правлiння Товариства у наступному складi складi:

 

Луцик Вiктор Арсентiйович — Голова правлiння

 

Рудь Сергiй Якович — член правлiння

 

Яблоньска Олена Сергiївна — член правлiння.

 

11. Обрати Голову та членiв правлiння в наступному складi.

 

Луцик Вiктор Арсентiйович — Голова правлiння

 

Рудь Сергiй Якович — член правлiння

 

Яблоньска Олена Сергiївна — член правлiння

 

Встановити строк повноважень членiв правлiння — три роки.

 

Укласти з Головою правлiння контракт, у якому визначити порядок роботи та його вiдповiдальнiсть. Уповноважити Голову зборiв Товариства пiдписати такий контракт вiд iменi Товариства.

 

12. Припинити повноваження Ревiзора — Рудя Сергiя Сергiйовича.

 

13. Обрати Ревiзором Товариства Рудя Сергiя Сергiйовича термiном на три роки.

 

Рiшення з питань порядку денного приймалися 260 голосами , що складає 100% вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.Особа, що iнiцiювала проведення рiчних загальних зборiв: Виконавчий орган Товариства  — Правлiння. Позачерговi загальнi збори не скликалися.

 

 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій   X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

  Так Ні
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити) Позачерговi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не скликалися

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

  Так Ні
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства  
Інше (зазначити) Позачерговi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не скликалися

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)?

  Кількість осіб
членів наглядової ради — акціонерів 0
членів наглядової ради — представників акціонерів 0
членів наглядової ради — незалежних директорів 0

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
З питань аудиту   X
З питань призначень   X
З винагород   X
Інше (зазначити) Наглядова рада не створена

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Наглядова рада, як орган управлiння не створений.

 

Персональний склад наглядової ради

 

_Так

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Незалежний член
Ні
       

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (зазначити)

 

  X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (зазначити) Наглядова рада, як орган управлiння не створений.

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Наглядова рада, як орган управлiння не створений.

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створена

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу Функціональні обов’язки
Голова правлiння — Луцик Вiктор арсентiйович

 

Член правлiння — Рудь Сергiй Якович

 

Член правлiння — Яблоньска Олена Сергiївна

 

 

Голова Правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi:

 

-керує поточними справами Товариства;

 

-скликає засiдання Правлiння;

 

-головує на засiданнях Правлiння;

 

-органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння;

 

-органiзує ведення протоколу на засiданнях Правлiння;

 

-затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв;

 

-представляє Правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства;

 

-забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Правлiння, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;

 

-органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов’язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;

 

-органiзує збереження майна Товариства i його належне використання;

 

-органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi;

 

-розробляє умови колективної угоди;

 

-виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами.

 

Голова Правлiння у процесi виконання своїх функцiй має право без довiреностi виконувати дiї вiд iменi Товариства  (вчиняти правочини),  у тому числi:

 

-представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями, у судi, господарському i третейському судi, в iнших судових установах;

 

-укладати цивiльно-правовi угоди з правом одноособового їх пiдпису, у тому числi кредитнi та зовнiшньоекономiчнi;

 

-розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрiшнiми нормативними актами Товариства. Вiдчуження основних засобiв здiйснює за письмовою згодою акцiонерiв;

 

-видавати довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства;

 

-вiдкривати та закривати у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства;

 

-пiдписувати фiнансовi, банкiвськi, процесуальнi та iншi документи;

 

-видавати накази та розпорядження, якi є обов’язковими для виконання усiма працiвниками Товариства;

 

-здiйснювати iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв або Правлiння.

 

 

Опис Засiдання та прийнятi рiшення:

 

Протокол №б/н вiд 06.03.2018р. — прийнятi рiшення:

 

1.Затвердити дату проведення 24 квiтня  2018 р. о 1100  i мiсце проведення:45400, Україна, Волинська обл., м.Нововолинськ, вул. Шахтарська,55.

 

2.Затвердити дату складання перелiку акцiонерiв для здiйснення розсилки повiдомлень 16 березня 2018 року.

 

3.Затвердити дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв 18 квiтня 2018 року.

 

4.Затвердити наступний порядок ознайомлення акцiонерiв з документами щодо проекту денного загальних зборiв акцiонерiв: мiсце знаходження документiв — кабiнет голови правлiння, щоденно з 10-00 до 17-00, вiдповiдальний — голова правлiння.

 

5.Затвердити проект  порядку денного загальних зборiв:

 

6.Затвердити текст повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв (додається).

 

7.Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: бюлетенi з пiдписами акцiонерiв пiдписує голова правлiння та ставить печатку

 

8.Головою зборiв обрати Рудя С.Я., секретарем Яблоньску О.С.

 

9.Вiдповiдальною особою за реєстрацiєю акцiонерiв призначити голову правлiння Луцика В.А.

 

10.Призначити  тимчасову лiчильну комiсiю на загальнi Збори акцiонерiв у складi Рудя С.С. та Яблоньскої О.С.

 

11. Затвердити спосiб персонального повiдомлення акцiонерiв про скликання загальних зборiв, а саме: письмово, особисто головою правлiння.

 

Протокол №б/н вiд 16.04.2018р — прийнятi рiшення:

 

1. Акцiонери товариства не надали у встановлений законодавством строк свої пропозицiї щодо питань проекту порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, скликаних на 24.04.2018 року. Таким чином, правлiння не має пропозицiй для розгляду.

 

2.Затвердити порядок денний загальних зборiв акцiонерiв, скликаних на 24.04.2018р.:

 

3.Затвердити форму i текст бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв з питань порядку денного

 

 

 

Примітки

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Основними характеристиками систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента є: забезпечення виробничої та фiнансової ефективностi господарської дiяльностi (наскiльки ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовiрнiсть збиткiв); забезпечення надiйностi, повноти та своєчасностi фiнансової та управлiнської iнформацiї (об’єктивна iнформацiя, що надається рiзним категорiям користувачiв, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами); дотримання дiючих законодавчих та нормативних актiв (з метою захисту Товариства необхiдно дотримуватися положень дiючого законодавства, внутрiшнiх документiв Товариства); вчасне виявлення ризикiв дiяльностi, що впливають на формування фiнансової звiтностi Товариства; адекватний розподiл обов’язкiв мiж працiвниками товариства(створення органiзацiйної структури господарської системи, яка б чiтко визначала iснуючi форми повноважень i пiдпорядкованостi). Система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Емiтента реалiзується через органи управлiння i контролю Емiтента — загальнi збори як вищий орган управлiння, Правління як виконавчий орган, що здiйснює поточне управлiння дiяльнiстю пiдприємствата та Ревізора, як орган контролю. Комплексне функцiонування цих органiв та реалiзацiя наданих ним повноважень допомагають забезпечити внутрiшнiй контроль та реалiзувати програму, направлену на управлiння ризиками Емiтента.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  3

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні ні так ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради ні ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу ні ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради ні ні ні ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу ні ні ні ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні
Затвердження зовнішнього аудитора ні ні так ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні ні ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду   X
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності так так так так так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу так так так так так
Інформація про склад органів управління товариства так так так так так
Статут та внутрішні документи так ні так так ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ні ні так так ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства ні ні ні ні ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада   X
Виконавчий орган X  
Інше (зазначити)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

  Так Ні
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів   X
Інше (зазначити)  

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п Повне найменування юридичної особи — власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (для юридичної особи — резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи — нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 Рудь Сергiй Якович 50
2 Рудь Сергiй Сергiйович 25
3 Яблоньска Олена Сергiївна 25

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
260 0 Будь-яких обмежень прав участi у загальних зборах та голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв не має. 01.01.1990

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Правлiння складається з 3 членiв, якi обираються  зборами акцiонерiв Товариства строком на 3 роки простою бiльшiстю голосiв.

 

Обранi члени Правлiння виконують свої обов’язки з моменту обрання до закiнчення термiну повноважень (на протязi 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення трирiчного термiну повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання зборами акцiонерiв наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених  Статутом.

 

Голова або члени Правлiння можуть бути достроково вiдкликанi зборами акцiонерiв Товариства незалежно вiд причин такого вiдкликання.

 

Повноваження Голови правлiння припиняються достроково у разi: — подання  заяви про складання повноважень; — його смертi, визнання його судом недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм; — в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання ним своїх обов’язкiв; — визнання Загальними зборами роботи Голови правлiння незадовiльною; — настання iнших обставин, передбачених чинним законодавством, договором (контрактом), укладеним мiж Товариством та Головою правлiння. Крiм того, Голова правлiння може бути достроково вiдкликаний з посади також у разi його некомпетентностi, зловживання посадовим становищем, розголошення комерцiйної чи iншої таємницi, у разi вчинення iнших дiй чи бездiяльностi, що заподiюють шкоду iнтересам Товариства в цiлому або акцiонерам Товариства, а також з iнших пiдстав, передбачених законодавством та трудовим договором.

 

Для    проведення    перевiрки     фiнансово-господарської дiяльностi  Товариства   Загальнi  збори  обирають Ревiзора.

 

Ревiзор  може  обиратися  для  проведення спецiальної    перевiрки фiнансово-господарської    дiяльностi товариства або на  визначений  перiод.  Строк  повноважень Ревiзора  встановлюється  на перiод до дати проведення  чергових  рiчних  Загальних  зборiв, але не бiльше нiж на п’ять рокiв.

 

Ревiзор повинен особисто виконувати свої обов’язки. Ревiзор звiтує про результати своєї роботи перед Загальними зборами Товариства.

 

«Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення» не розкривається приватними акцiонерними товариствами.

 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Правлiння Товариства в межах своєї компетенцiї:

 

— здiйснює пiдготовку порядку  денного  Загальних  зборiв,  прийняття рiшення  про   дату  їх  проведення  та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

 

-приймає  рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних  зборiв  на         вимогу  акцiонерiв;

 

-здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства;

 

-виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства;

 

-здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв,  Ревiзора та iншi функцiї, визначенi Положенням «Про Правлiння»;

 

-планує дiяльнiсть Товариства;

 

-дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;

 

-приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Загальним зборам акцiонерiв;

 

-проводить розробку проекту емiсiї цiнних паперiв;

 

-органiзовує випуск i розмiщення цiнних паперiв Товариства;

 

-приймає рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, якщо сума угоди не перевищує лiмiт встановлений Загальними зборами акцiонерiв;

 

-розробляє поточнi фiнансовi звiти;

 

-органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;

 

-органiзовує збут продукцiї;

 

-органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй;

 

-органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;

 

-органiзовує облiк кадрiв;

 

-органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць;

 

-органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства;

 

-органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства;

 

-органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї;

 

-взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства;

 

-контролює стан примiщень, споруд, обладнання;

 

-контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;

 

-делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.

 

Повноваження Ревiзора визначенi Статутом Товариства. Ревiзор контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу товариства, перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства, своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення в облiку всiх господарчих операцiй, дотримання виконавчим органом наданих повноважень, щодо розпорядження майном товариства, укладення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства.

 

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Аудит-ФАГ»

 

(свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi

 

№ 1850 вiд 26 сiчня 2001 року, видане Аудиторською палатою України)

 

 

 

При перевiрцi iнформацiї у звiтi Компанiї про корпоративне управлiння, розкриття якої є передбачено вимогами  п. п. 1 — 4 частини 3 ст.40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», ми не виявили невiдповiдностi цiєї iнформацiї вимогам зазначених вище пунктiв Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».

 

На думку аудиторiв, iнформацiя що зазначена у звiтi про корпоративне управлiння Компанiї, розкриття якої вимагається п.п. 5 — 9 частини 3 ст.40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», узгоджується з отриманою iнформацiєю, що мiститься у внутрiшнiх, корпоративних та статутних документах за звiтний перiод, що закiнчився 31 грудня 2018 року.

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
             
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
Рудь Сергiй Якович 130 50 130 0
Рудь Сергiй Сергiйович 65 25 65 0
Яблоньска Олена Сергiївна 65 25 65 0
Усього 260 100 260 0

 

 1. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акцiї простi iменнi 260 1 000,00 Права та обов’язки акцiонерiв у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства» передбаченi Статутом Товариства. Кожна проста акцiя Товариства надає її власнику — акцiонеру однакову сукупнiсть прав, включаючи права: брати участь в управлiннi Товариством,  отримання дивiдендiв; право на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства; право на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства,  акцiонери Товариства також мають iншi права, передбаченi актами законодавства та Статутом. Акцiонер — власник простих акцiй Товариства має переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї у процесi приватного розмiщення акцiй  (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права) пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.

 

Акцiонери Товариства зобов’язанi: дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх Положень та документiв Товариства; виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства, виданi в межах наданих їм повноважень; виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числi пов’язанi з майновою участю; оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом та рiшеннями вiдповiдних органiв Товариства; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. нести iншi обов’язки, встановленi чинним законодавством України.

 

 

публiчної пропозицiї та допуску до торгiв нафондовiй бiржi не має, до бiржового реєстру не включенi
Примітки:
Випуск iнших цiнних паперiв Товариством не здiйснювався. Випущенi Товариством акцiї iснують в бездокументарнiй формi

 

 1. Відомості про цінні папери емітента
 2. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30.08.2010 24/03/1/10 Волинське ТУ ДКЦПФР UA4000088876 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1 000 260 260 000 100
Опис Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля на внутрiшнiх ринках — не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля на зовнiшнiх ринках —  не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: ЦП не проходили процедуру лiстингу/делiстингу.

 

 

 1. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість цінних паперів (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за типами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5
Рудь Сергiй Сергiйович 65 25 65 0
Усього 65 25 65 0

 

 1. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Кількість акцій у випуску (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1 2 3 4 5 6 7 8
30.08.2010 24/03/1/10 UA4000088876 260 260 000 260 0 0
Опис:
Акцiї права голосу за якими обмежено — вiдсутнi.

 

 

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів За результатами звітного періоду У звітному періоді
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 3 235 050 0 729 900 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. 12 442,5 0 2 807,31 0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0 0 729 900 0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 17.04.2019 01.01.1990 24.04.2018 01.01.1990
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 18.04.2019 01.01.1190 18.06.2018 01.01.1990
Спосіб виплати дивідендів безпосередньо акцiонерам 0 безпосереньо акцiонерам 0
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату        
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату     20.09.2018, 729 900  
Опис Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Захiдна промислова група», якi вiдбулися 24 квiтня 2018р. прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi за 2017 рiк та затверджено дату складання перелiку осiб, що мають право на отримання дивiдендiв: 18.06. 2018 року. Загальними зборами прийнято:

 

— затвердити розмiр рiчних дивiдендiв за 2017 рiк у сумi 729900 грн.;

 

— затвердити розмiр виплати дивiдендiв на 1 (одну) просту акцiю у розмiрi — 2807,31 грн.;

 

— затвердити строк виплати дивiдендiв: з 19.06.2018 до 20.09.2018року;

 

— виплата дивiдендiв акцiонерам, що мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства здiйснюється виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi України;

 

— встановити спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам, а саме направлення вiдповiдних сум коштiв шляхом переказу цих коштiв Товариством на банкiвськi рахунки, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. У разi вiдсутностi iнформацiї про такi рахунки перерахунок здiйснити шляхом поштових переказiв на адреси акцiонерiв.

 

Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.

 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Захiдна промислова група», якi вiдбулися 17 квiтня 2019р. прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi за 2018 рiк та затверджено дату складання перелiку осiб, що мають право на отримання дивiдендiв: 18.06. 2019 року. Загальними зборами прийнято:

 

— затвердити розмiр рiчних дивiдендiв за 2018 рiк у сумi 3 235 050 грн.;

 

— затвердити розмiр виплати дивiдендiв на 1 (одну) просту акцiю у розмiрi — 12 442,50 грн.;

 

— затвердити строк виплати дивiдендiв: з 19.06.2019 до 20.09.2019року;

 

— виплата дивiдендiв акцiонерам, що мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства здiйснюється виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi України;

 

— встановити спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам, а саме направлення вiдповiдних сум коштiв шляхом переказу цих коштiв Товариством на банкiвськi рахунки, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. У разi вiдсутностi iнформацiї про такi рахунки перерахунок здiйснити шляхом поштових переказiв на адреси акцiонерiв.

 

Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.

 

 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн) Орендовані основні засоби (тис. грн) Основні засоби, усього (тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 11 586 13 549 0 0 11 586 13 549
  будівлі та споруди 4 060 3 897 0 0 4 060 3 897
  машини та обладнання 5 978 6 959 0 0 5 978 6 959
  транспортні засоби 616 1 380 0 0 616 1 380
  земельні ділянки 455 607 0 0 455 607
  інші 477 706 0 0 477 706
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
Усього 11 586 13 549 0 0 11 586 13 549
Опис Мiсце розташування основних засобiв за мiсцем знаходженням товариства. Використання основних засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням. Ступiнь та умови користування майна — користування майном вiдбувається за потребами господарської дiяльностi товариства. Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 50 рокiв, машинами i обладнаннями — 40 рокiв, iншими — 10 рокiв. Основними засобами товариство користується на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi товариства. Основних засобiв невиробничого призначення та орендованих основних засобiв емiтент немає.

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 18897 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв — 28,3%.  Сума нарахованого зносу — 5348 тис. грн.   Ступiнь використання основних засобiв — 95 %. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi придбанням протягом звiтного року основних засобiв на суму 3995 тис. грн. Обмежень на використання майна емiтента немає.

 

 1. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) 28 149 23744

 

Статутний капітал (тис.грн) 260 260
Скоригований статутний капітал (тис.грн) 260 260
Опис  Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2″Баланс»,затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов’язання — Поточнi зобов’язання — Забезпечення наступних виплат i платежiв — Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше скоригованого статутного капiталу.Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

 

 1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 2 730 X X
у тому числі:  
вiдновлювальна кредитна лiнiя ПАТ «ПроКредитБанк» 03.02.2016 2 730 20 31.12.2019
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 204 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 7 159 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 10 093 X X
Опис На кiнець звiтного перiоду згiдно фiнансової звiтностi, емiтент має  зобов’язання за короткостроковими кредитами  банку. Емiтент зобов’язань за облiгацiями не має. Емiтент зобов’язань за iпотечними цiнними паперами не має. Товариство зобов’язань за сертифiкатами ФОН не має. Емiтент зобов’язань за векселями не має. Емiтент зобов’язань за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) не має. Емiтент зобов’язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не має. Фiнансової допомоги на зворотнiй основi не надавалось.

 

 1. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи АТ «Приватбанк»
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570
Місцезнаходження 01001, Україна, Київська обл., — р-н, Київ, Грушевського, 1д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263148
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2013
Міжміський код та телефон (056) 716-53-30
Факс (056) 716-53-30
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис АТ КБ «ПРИВАТБАНК» здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме депозитарну дiяльнiсть депозитарсної установи, в якого вiдкрито рахунки в цiнних паперах власниками акцiй.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., — р-н, Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності не має
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ не має
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон 044 279 6651
Факс 044 279 10 78
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
Опис ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку України, а саме: депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв, обслуговує випуск акцiй вiдповiдно до Договору про обслуговування випуску цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Приватне пiдприємство аудиторська фiрма <Аудит-ФАГ>
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи 25089923
Місцезнаходження 43000, Україна, Волинська обл., — р-н, Луцьк, Шопена, 22а,  оф.56
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1850
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (0332) 72-22-65
Факс (0332) 72-22-65
Вид діяльності аудиторськi постлуги
Опис Приватне пiдприємство аудиторська фiрма <Аудит-ФАГ> надає емiтенту послуги по проведенню аудиторської перевiрки.

 

 

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі — правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 24.04.2018 загальнi збори 60 000 36 760 163 укладання будь-яких кредитних договорiв з банками, договорiв застави, iпотечних договорiв, договорiв поруки та iнших договорiв. 24.04.2018 http://zpg.in.ua/
Опис:
24 квiтня 2018 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Захiдна промислова група» було прийнято рiшення про попередне надання згоди на вчинення значних правочинiв. Рiшення зборiв: попередньо надати згоду головi правлiння товариства на вчинення значних правочинiв, характер яких пов’язаний з фiнансово — господарською дiяльнiстю Товариства, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), а саме: укладання будь-яких кредитних договорiв з банками, договорiв застави, iпотечних договорiв, договорiв поруки та iнших договорiв.

 

Сукупна гранична вартiсть правочинiв 60 000 тис.грн

 

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi : 36760 тис. грн. грн.

 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, (у вiдсотках): 163%.

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 260 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 260 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»-206 шт., «проти»-0.

 

 

 

  КОДИ
  Дата 01.01.2019
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАХIДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» за ЄДРПОУ 32831296
Територія Волинська область, м.Нововолинськ за КОАТУУ 0710700000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 10
Вид економічної діяльності Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик за КВЕД 20.30

Середня кількість працівників: 188

Адреса, телефон: 45400 Нововолинськ, Островського, 64, 03344 40 400

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 p.

Форма №1

  Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
    I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи 1000 0 0
    первісна вартість 1001 5 5
    накопичена амортизація 1002 ( 5 ) ( 5 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 6 6
Основні засоби 1010 11 586 13 549
    первісна вартість 1011 16 216 18 897
    знос 1012 ( 4 630 ) ( 5 348 )
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
    первісна вартість 1016 0 0
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
    первісна вартість 1021 0 0
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:      
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
    інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 11 592 13 555
    II. Оборотні активи      
Запаси 1100 13 065 17 021
Виробничі запаси 1101 12 268 16 478
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 737 484
Товари 1104 60 59
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 6 025 4 450
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
    за виданими авансами 1130 0 0
    з бюджетом 1135 0 256
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
    з нарахованих доходів 1140 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 217 1 460
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 3 899 704
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 3 899 704
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:      
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
    резервах незароблених премій 1183 0 0
    інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 962 796
Усього за розділом II 1195 25 168 24 687
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 36 760 38 242

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
    I. Власний капітал      
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 260 260
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 23 484 27 889
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 23 744 28 149
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення      
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 1 006
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:      
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
    резерв незароблених премій 1533 0 0
    інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 1 006
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення      
Короткострокові кредити банків 1600 4 000 2 730
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:      
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
    товари, роботи, послуги 1615 2 758 2 052
    розрахунками з бюджетом 1620 408 204
    у тому числі з податку на прибуток 1621 44 54
    розрахунками зі страхування 1625 117 224
    розрахунками з оплати праці 1630 478 937
    одержаними авансами 1635 0 0
    розрахунками з учасниками 1640 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
    страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 5 255 2 940
Усього за розділом IІІ 1695 13 016 9 087
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 36 760 38 242

Примітки: Фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi складена вiдповiдно вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» (зi змiнами та доповненнями) №996-XIV вiд 16.07.1999р. та нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку.

 

Керівник                                            Луцик Вiктор Арсентiйович

 

Головний бухгалтер                         Щербакова Наталiя Вiкторiвна

 

  КОДИ
  Дата 01.01.2019
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАХIДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» за ЄДРПОУ 32831296

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

  Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 86 723 67 547
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 67 690 ) ( 55 736 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:

прибуток

2090 19 033 11 811
    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 20 140 4 026
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 4 970 ) ( 2 610 )
Витрати на збут 2150 ( 3 231 ) ( 1 807 )
Інші операційні витрати 2180 ( 23 683 ) ( 3 549 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190 7 289 7 871
    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 6 8
Інші доходи 2240 1 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 730 ) ( 828 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 304 ) ( 1 117 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290 6 262 5 934
    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 127 -1 068
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350 5 135 4 866
    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
 1. Сукупний дохід
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 ( 0 ) ( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 5 135 4 866

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 45 045 39 977
Витрати на оплату праці 2505 18 018 12 008
Відрахування на соціальні заходи 2510 3 927 2 633
Амортизація 2515 1 744 1 438
Інші операційні витрати 2520 8 763 4 120
Разом 2550 77 497 60 176

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 260 260
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 260 260
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 19,750000 18,715380
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 19,750000 18,715380
Дивіденди на одну просту акцію 2650 2,81 2,93

Примітки: Визначення виручки вiд реалiзацiї та фiнансових результатiв дiяльностi, порядок обчислення податкових та iнших обов’язкових платежiв проводилось Товариством у звiтному перiодi, у порядку, передбаченому нормативними актами України з питань бухгалтерського облiку та звiтностi. За результатами фiнансово — господарської дiяльностi 2018 р. товариство пiсля сплати податку на прибуток в сумi 1127 тис. грн. має чистий прибуток в сумi 5135 тис. грн.

 

Керівник                                            Луцик Вiктор Арсентiйович

 

Головний бухгалтер                         Щербакова Наталiя Вiкторiвна

 

  КОДИ
  Дата 01.01.2019
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАХIДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» за ЄДРПОУ 32831296

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

  Код за ДКУД 1801004
 

Стаття

Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

     
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 97 994 75 671
Повернення податків і зборів 3005 849 1 050
 у тому числі податку на додану вартість 3006 849 1 050
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 6 8
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 1 271 4 409
Витрачання на оплату:      
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 67 741 ) ( 51 634 )
Праці 3105 ( 14 209 ) ( 9 839 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3 690 ) ( 2 556 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 7 936 ) ( 4 514 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 281 ) ( 861 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 3 506 ) ( 3 695 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2 757 8 039
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

     
    фінансових інвестицій 3200 0 0
    необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:      
    відсотків 3215 0 0
    дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання  на придбання:      
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )
    необоротних активів 3260 ( 2 747 ) ( 2 630 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2 747 -2 630
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

     
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 36 450 23 603
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання  на:      
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 37 720 ) ( 23 743 )
Сплату дивідендів 3355 ( 682 ) ( 712 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 683 ) ( 828 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 493 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -3 128 -1 680
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -3 118 3 729
Залишок коштів на початок року 3405 3 899 356
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -77 -186
Залишок коштів на кінець року 3415 704 3 899

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв представляє потоки коштiв та їх еквiвалентiв за перiод, класифiкуючи їх по операцiйнiй, iнвестицiйнiй i фiнансовiй дiяльностi.

 

Потоки коштiв вiд операцiйної дiяльностi переважно пов’язанi з дiяльнiстю пiдприємства,що приносить доход. Рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi представляється прямим методом. Що дозволяє розкрити iнформацiю про основнi види валових грошових надходжень, забезпечує iнформацiю, корисну для оцiнки майбутнiх потокiв грошових коштiв.

 

Потоки коштiв, що виникають у результатi операцiй в iноземнiй валютi, вiдображено у функцiональнiй валютi з використанням поточного курсу на дату виникнення даного руху грошових коштiв.

 

 

 

Керівник                                            Луцик Вiктор Арсентiйович

 

Головний бухгалтер                         Щербакова Наталiя Вiкторiвна

 

  КОДИ
  Дата 01.01.2019
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАХIДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» за ЄДРПОУ 32831296

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2018 рік

Форма №3-н

  Код за ДКУД 1801006
 

Стаття

Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
    надход- ження видаток надход- ження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності          
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:

амортизацію необоротних активів

3505 0 Х 0 Х
    збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
    збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
    збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 Х 0 Х 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності          
Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200 0 X 0 X
    необоротних активів 3205 0 Х 0 Х
Надходження від отриманих:

відсотків

3215 0 Х 0 Х
    дивідендів 3220 0 Х 0 Х
Надходження від деривативів 3225 0 Х 0 Х
Надходження від погашення позик 3230 0 Х 0 Х
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 Х 0 Х
Інші надходження 3250 0 Х 0 Х
Витрачання  на придбання: фінансових

інвестицій

3255 X 0 X 0
    необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності          
Надходження від:

Власного капіталу

3300 0 Х 0 Х
    Отримання позик 3305 0 Х 0 Х
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 Х 0 Х
Інші надходження 3340 0 Х 0 Х
Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345 Х 0 X 0
    Погашення позик 3350 Х 0 X 0
    Сплату дивідендів 3355 Х 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 Х 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 Х 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 Х 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 Х 0 X 0
Інші платежі 3390 Х 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період  3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 Х 0 Х
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

 

Керівник                                            Луцик Вiктор Арсентiйович

 

Головний бухгалтер                         Щербакова Наталiя Вiкторiвна

 

  КОДИ
  Дата 01.01.2019
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАХIДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» за ЄДРПОУ 32831296

 

Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

  Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 260 0 0 0 23 484 0 0 23 744
Коригування:

Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 260 0 0 0 23 484 0 0 23 744
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 5 135 0 0 5 135
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 -730 0 0 -730
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:

Внески до капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:

Викуп акцій

4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі  4295 0 0 0 0 4 405 0 0 4 405
Залишок на кінець року 4300 260 0 0 0 27 889 0 0 28 149

Примітки: Звiт про власний капiтал визначено за змiстом, формою i вимогами, згiдно з Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. № 996-XIV, Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 5 «Звiт про власний капiтал».

 

Звiт про власний капiтал пiдприємства вiдображає змiни у складi власного капiталу протягом звiтного перiоду.

 

У складi власного капiталу пiдприємства видiляють такi види капiталу (на дату балансу):

 

— Зареєстрований капiтал в сумi 260 тис.грн. У звiтному роцi статутний капiтал не змiнювався.

 

— Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2018 р. — 27889 тис.грн.

 

Звiт про власний капiтал має взаємозв’язок з даними iнших форм рiчної звiтностi зокрема з Балансом та Звiтом про фiнансовi результати.

 

Загальна кiлькiсть акцiй Товариства станом на 31.12.2018 р. становить 260 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1000 грн. кожна. Неоплаченої частки статутного капiталу немає. Протягом 2018 року власнi акцiї Товариство не викупало.

 

 

 

Керівник                                            Луцик Вiктор Арсентiйович

 

Головний бухгалтер                         Щербакова Наталiя Вiкторiвна

 

 1. Відомості про аудиторський звіт
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — підприємця) Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма <Аудит — ФАГ
2 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи) 25089923
3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 43005 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена 22А  офiс  56
4 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 1850
5 Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) номер: 0718, дата: 27.07.2017
6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності з 01.01.2018 по 31.12.2018
7 Думка аудитора (01 — немодифікована; 02 — із застереженням; 03 — негативна; 04 — відмова від висловлення думки) 02 — із застереженням
8 Пояснювальний параграф (за наявності)
9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 13, дата: 20.03.2019
10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 20.03.2019, дата закінчення: 05.04.2019
11 Дата аудиторського звіту 05.04.2019
12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 24 000,00
13 Текст аудиторського звіту  
Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Аудит-ФАГ»

 

 

 

(свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi

 

№ 1850 вiд 26 сiчня 2001 року, видане Аудиторською палатою України)

 

Україна, м. Луцьк, вул. Шопена, буд. 22а, офiс 56, тел.  (0332) 72-22-65

 

 

 

 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

 

щодо фiнансової звiтностi Приватного  акцiонерного товариства

 

«Захiдна промислова група»

 

за 2018 рiк

 

 

 

 

 

Акцiонерам та керiвництву

 

Приватного акцiонерного товариства «Захiдна промислова група»

 

 

 

 

 

ЗВIТ ЩОДО  АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

 

 

 

Думка iз застереженням

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Захiдна промислова група» (надалi «Компанiя») (код ЄДРПОУ 32831296 ; мiсцезнаходження: Волинська область,м. Нововолинськ, вулиця Островського, будинок 64, дата державної реєстрацiї 27.01.2004 р.), що складається з Балансу (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2018 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiту про власний капiтал та Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, який закiнчився на зазначену дату.

 

 

 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2018 р., та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до вимог Закону України  «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р  № 996-XIV та Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

 

 

 

Основа для думки iз застереженням

 

На думку аудиторiв визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi, власного капiталу в цiлому вiдповiдають  П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть», ПСБО 2 «Баланс», 5 «Звiт про власний капiтал» за винятком того, що резерв  сумнiвних боргiв та  резервний капiтал товариством не створений, поскiльки для акцiонерних товариств згiдно з  вимогами ст.19 Закону України «Про акцiонернi товариства» передбачається створення резервного капiталу в розмiрi 15% вiд статутного капiталу, а порядок його формування встановлений Статутом товариства. Згiдно прийнятої облiкової полiтики, зокрема Наказу про облiкову полiтику i органiзацiю бухгалтерського облiку Компанiя не створює забезпечень для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат на виплату вiдпускних працiвникам, якi є передбаченi П(С)БО 11″Поточнi зобов’язання», а також П(С)БО 26 «Виплати працiвникам» в частинi  проведення накопичувальних виплат за невiдпрацьований час що визнаються зобов’язанням шляхом створення забезпечення у звiтному перiодi.

 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi за поточний перiод модифiкована внаслiдок можливого впливу цього питання на вiдповiднi показники фiнансової звiтностi.

 

 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.

 

 

 

Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається зi Звiту про корпоративне управлiння, який є частиною Звiту керiвництва за пiдсумками роботи Компанiї у 2018 роцi, складеного вiдповiдно до вимог статтi 40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» №3480 вiд 23.02.2006 року,який ми отримали до дати цього звiту.

 

При перевiрцi iнформацiї у звiтi Компанiї про корпоративне управлiння, розкриття якої є передбачено вимогами  п. п. 1 — 4 частини 3 ст.40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», ми не виявили невiдповiдностi цiєї iнформацiї вимогам зазначених вище пунктiв Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».

 

На думку аудиторiв, iнформацiя що зазначена у звiтi про корпоративне управлiння Компанiї, розкриття якої вимагається п.п. 5 — 9 частини 3 ст.40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», узгоджується з отриманою iнформацiєю, що мiститься у внутрiшнiх, корпоративних та статутних документах за звiтний перiод, що закiнчився 31 грудня 2018 року.

 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.

 

У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.

 

 

 

Ключовi питання аудиту

 

За винятком питання, зазначеного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням», ми визначили, що немає iнших ключових питань аудиту, iнформацiю про якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.

 

 

 

Iншi питання

 

1.         Аудит фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, був проведений iншим аудитором, який 13 квiтня 2018 року висловив модифiковану думку щодо цiєї фiнансової звiтностi (умовно-позитивну думку iз застереженням).

 

2.         Ми звертаємо вашу увагу, що вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Компанiї. Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.

 

 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

 

 

 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.

 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Компанiї.

 

 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi

 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.

 

 

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:

 

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

 

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

 

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

 

o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;

 

o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання;

 

o отримуємо прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо фiнансової iнформацiї суб’єктiв господарювання або господарської дiяльностi Компанiї для висловлення думки щодо фiнансової звiтностi. Ми несемо вiдповiдальнiсть за керування, нагляд та виконання аудиту Компанiї. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення нами аудиторської думки.

 

 

 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.

 

 

 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв

 

Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до вимог до аудиторського висновку, передбаченого статтею 75 Закону України «Про акцiонернi товариства».

 

Станом на дату аудиторського звiту пiдготовка ревiзiйною комiсiєю висновку за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами фiнансового 2018 року ще не була завершена. Вiдповiдно, ми не висловлюємо думки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж поданою фiнансовою звiтнiстю та висновком ревiзiйної комiсiї щодо даної фiнансової звiтностi.

 

 

 

 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

 

1. Повне найменування: Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Аудит — ФАГ».

 

Код ЄДРПОУ 25089923

 

2. Свiдоцтво про  включення  до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1850, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року № 98 i продовжене до 29.10.2020 року.

 

3. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi №0718 видане рiшенням АПУ вiд 28.09.2017р. №349/4

 

4.  Мiсцезнаходження: 43005 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена 22А  офiс  56.

 

5.  Телефон (факс):  (0332) 72-22-65.

 

 

 

 

 

Директор Аудиторської фiрми   «Аудит — ФАГ»                                      С.В. Лук’янчук (сертифiкат аудитора № 007080, виданий за рiшенням

 

Аудиторської палати  України № 274 вiд 19.07.2013 р.

 

i чинний до 19.07.2023 р).

 

 

 

05.04.2019 р.

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керiвна особа Емiтента, яка здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це їй вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

 

Вiд iменi керiвництва — Голова правлiння  Приватного акцiонерного товариства «Захiдна промислова група»  Луцик Вiктор Арсентiйович.

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Вид інформації
1 2 3
24.04.2018 24.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.04.2018 24.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
24.04.2018 24.04.2018 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

 

Голова правління ПрАТ «Західна Промислова Група»

Луцик Вiктор Арсентійович

О сайте
Оставить комментарий

Ваш email адрес не публикуется. Обязательные для заполнения поля помечены *

Вы можете использовать следующие HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

очиститьОтправить