Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

17.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
голова правлiння Луцик В.А.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «ЗАХIДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
45400, Волинська обл., Нововолинськ, Островського, 64
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
32831296
5. Міжміський код та телефон, факс
03344 44635 03344 24852
6. Адреса електронної пошти
info@zpg.in.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://zpg.in.ua/ 17.04.2019
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 17.04.2019 60000 38242 157
Зміст інформації:
17 квiтня 2019 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Захiдна промислова група» було прийнято рiшення про попередне надання згоди на вчинення значних правочинiв. Рiшення зборiв: попередньо надати згоду головi правлiння товариства на вчинення значних правочинiв, характер яких пов’язаний з фiнансово – господарською дiяльнiстю Товариства, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), а саме: укладання будь-яких кредитних договорiв з банками, договорiв застави, iпотечних договорiв, договорiв поруки та iнших договорiв.
Сукупна гранична вартiсть правочинiв 60 000 тис.грн
Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi : 38242 тис. грн. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, (у вiдсотках): 157%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 260 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 260 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»-206 шт., «проти»-0.

 

Голова правління ПрАТ «Західна Промислова Група»

Луцик Вiктор Арсентійович

О сайте
Оставить комментарий

Ваш email адрес не публикуется. Обязательные для заполнения поля помечены *

Вы можете использовать следующие HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

очиститьОтправить